Loading...
⁣Ինչպես իմանալ կնոջ տրամադրությունը լավ է թե վատ :heart_eyes::imp:
Celia
Եթե կոշիկները մաքուր է՝ լավ է
1 votes
Եթե մազերը սանրված են՝ լավ է
0 votes
Եթե մազերը սանրված չեն՝ լավ է
0 votes
Եթե կոշիկները մաքուր չէ՝ լավ է
0 votes
Եթե ծիծաղում է՝ լավ է
0 votes
Եթե չի ծիծաղում՝ լավ է
0 votes
Եթե ժպտում է՝ լավ է
0 votes
Եթե չի ժպտում՝ լավ է
0 votes

Asked by

1 votes · 3 comments · 2 followers
Julia
Julia
Jul 25 '19

The Wall

Flowers
Alexandra VIP
Apr 22
⁣If a woman has a husband, then the mood is good :wink:
Dora VIP
Jul 26 '19
My secret photo :kissing_closed_eyes::strawberry:
Dora VIP
Jul 26 '19
Online Advertising
Flowers
Ads
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo
Your secret photos